Regulamin świadczenia usług

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu https://cosmobook.pl Usługobiorcy zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu.

Regulamin serwisu internetowego Cosmobook

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Konto usługobiorcy będącego przedsiębiorcą
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 8. Własność intelektualna
 9. Odpowiedzialność
 10. Gwarancja SLA
 11. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem https://estetio.pl prowadzony jest przez CHAPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555548, NIP: 9542754869, REGON: 361360210, kapitał zakładowy: 5000 zł, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@estetio.pl, tel. +48 32 610 00 99.
 2. Serwis https://estetio.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest przeznaczony wyłącznie dla Przedsiębiorców.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w usłudze SaaS przez Serwis https://estetio.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu https://estetio.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://estetio.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://estetio.pl użyte są w celach informacyjnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. ny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 2. KONTO – oznaczony indywidualnym loginem oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
 3. KLIENT – osoba fizyczna, która zamierza dokonać lub dokonał rezerwacji wizyty w wybranych salonie fryzjerskim lub kosmetycznym Usługobiorcy.
 4. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 6. OPROGRAMOWANIE – aplikacja dostarczona przez Operatora, z której korzystanie możliwe jest w modelu SaaS za pośrednictwem Serwisu.
 7. PANEL PRZEDSIĘBIORCY- internetowy system informatyczny służący do kompleksowej obsługi zadań związanych z prowadzeniem salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego za pośrednictwem Internetu, dostępny pod adresem https://estetio.pl, który umożliwia korzystanie z Usług oferowanych i świadczonych drogą elektroniczną zgodnie z udostępnionymi funkcjami oraz treścią Regulaminu.
 8. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331  § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 10. SAAS – („Software as a Service” czyli „Oprogramowanie jako usługa”) usługa, która polega na zdalnym udostępnieniu Oprogramowania poprzez Internet. Umożliwia ona interakcję z aplikacją poprzez interfejs przeglądarki internetowej.
 11. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://estetio.pl
 12. USŁUGODAWCA/ OPERATOR – CHAPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000555548, NIP: 9542754869, REGON: 361360210, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice.
 13. USŁUGOBIORCA/UŻYTKOWNIK – właściciel salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego lub sieci salonów fryzjerskich i kosmetycznych, kierownik salonu lub osoba zatrudniona przez nich, korzystający z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. Konto w Serwisie,
  2. użytkowanie Oprogramowania za pośrednictwem Panelu Przedsiębiorcy, w tym:
   1. wprowadzanie danych Klientów,
   2. gromadzenie oraz przechowywanie danych Klientów,
   3. używanie terminarza rezerwacji usług świadczonych przez salon fryzjerski lub kosmetyczny,
   4. udzielanie dostępu i wprowadzanie danych nowych Użytkowników,
   5. wysyłanie wiadomości tekstowych do Klientów (płatne dodatkowo zgodnie z cennikiem Serwisu),
   6. prowadzenie statystyk.
  3. Newsletter,
  4. zamieszczanie opinii.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. a) oraz b) Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne.
 2. Opłaty, o których mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału są uzależnione od pakietu aplikacji oraz okresu, na jaki został wykupiony dostęp do Serwisu. Usługa wysyłania wiadomości tekstowych jest płatna dodatkowo. Informacje o opłatach dostępne są w cenniku Serwisu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 3. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 lit. c) oraz d) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 4. Usługobiorca będący właścicielem salonu lub sieci salonów może wybrać następujące metody płatności:
  1. za pomocą tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy nr: 04 1140 2004 0000 3602 7565 8380
  2. za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności obsługiwanego przez PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278..
 5. Opłaty mogą być uiszczane jednorazowo bądź poprzez płatności cykliczne. Usługę należy opłacić w terminie od momentu zakończenia okresu próbnego. Elektroniczny serwis płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Dane karty są przechowywane przez PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278..
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat za świadczone Usługi, na warunkach określonych w cenniku Serwisu. Okresy płatności cyklicznych są tożsame z cyklem rozliczeniowym za użytkowanie Oprogramowania (aplikacji).
 7. Usługobiorcy przysługuje okres próbny wynoszący 14 dni od dnia utworzenia Konta, w trakcie którego nie ponosi opłat, o których mowa w niniejszym rozdziale. Po upływie okresu próbnego Usługobiorca może przedłużyć korzystanie z usług, co powoduje, iż jest zobowiązany do uiszczania opłat od momentu przedłużenia usługi, zgodnie z cennikiem oraz treścią niniejszego rozdziału.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności, a Usługobiorca wyraża na to zgodę.
 9. Brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy tytułem opłaty za świadczone usługi z oznaczonym terminie, skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Konta oraz świadczonych usług. W takim przypadku wszystkie dane wprowadzone przez Usługobiorcę będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 14 dni, poczynając od następnego dnia po dacie wymagalności opłaty. Po upływie wskazanego w niniejszym punkcie okresu, dane wraz z Kontem zostaną skopiowane i usunięte z Serwisu.
 10. Z chwilą uiszczenia opłaty Operator udziela Użytkownikowi odpłatnej, niewyłącznej Licencji na korzystanie z Oprogramowania umożliwiającego użytkowanie aplikacji, wyłącznie w celach związanych z działalnością Usługobiorcy i zgodnie z przeznaczeniem oprogramowania.
 11. Licencja udzielana jest na oznaczony okres abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny okres abonamentowy.
 12. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Oprogramowania dostarczanego przez Serwis.
 13. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.
 14. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta oraz korzystania z Panelu Przedsiębiorcy zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy ważność usługi dobiegnie końca, wówczas jej odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie oraz po ich akceptacji przez Usługobiorcę.
 15. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na wysyłaniu wiadomości do Klientów oraz na korzystaniu z terminarza rezerwacji usług świadczonych przez salon fryzjerski lub kosmetyczny zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z danej Usługi przez Użytkownika.
 16. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 17. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
 18. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 19. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 20. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 21. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 22. Usługobiorca jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Usługodawcę, przed ich podaniem w Serwisie (aplikacji) oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku.
 23. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia określonych informacji z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie określone informacje, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę osób trzecich.

V. Konto usługobiorcy będącego przedsiębiorcą

 1. W celu uzyskania dostępu do Usług Elektronicznych Użytkownik będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do dokonania Rejestracji Konta w Serwisie.
 2. Podczas przeprowadzania Rejestracji Użytkownik powinien podać aktywny adres e-mail oraz ustanowić hasło. Następnie Użytkownik powinien uzupełnić profil o pełną nazwę, formę działalności (ewentualnie formę prawną) adres siedziby i adres do doręczeń (kod pocztowy, miejscowość, ulica), dane osób zatrudnionych oraz ich godziny pracy, a także inne dane, jeżeli wymaga tego Formularz. Użytkownik zobowiązuje się do podania powyższych danych zgodnie ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 3. W trakcie Rejestracji Użytkownik ustala hasło dostępu do Serwisu. Hasło powinno być poufne, a w przypadku uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią lub nieuprawnionego wykorzystania skrzynki e-mail przez osobę trzecią bądź innego naruszenia bezpieczeństwa należy bezzwłocznie poinformować Serwis o tym fakcie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie Konta przez osoby trzecie.
 4. Na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie dokonania Rejestracji Konta.
 5. Konto jest aktywne przez 14 dni od dnia zarejestrowania salonu w Serwisie. Po tym czasie, jeśli nie zostanie wykupiony stosowny pakiet, korzystanie z Serwisu ograniczone jest tylko do możliwości zalogowania się w nim.
 6. Naruszenie przez Użytkownika zasad określonych w treści Regulaminu lub postanowień umownych, a także działanie bezprawne powoduje możliwość usunięcia Konta.
 7. W ramach Konta Użytkownik będący Przedsiębiorcą uzyskuje możliwość zarządzania działalnością salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego poprzez Panel, w szczególności prowadzenia terminarza wizyt, wprowadzania danych osób zatrudnionych oraz Klientów, prowadzenia statystyk oraz wysyłania wiadomości sms/przypomnień Klientom.

VI. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca będący właścicielem salonu lub sieci salonów może wypowiedzieć umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia i bez wskazywania przyczyn za pośrednictwem panelu administracyjnego Konta albo poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@estetio.pl.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość. Wypowiedzenie nie zwalnia Usługobiorcy będącego właścicielem salonu lub sieci salonów od obowiązku uiszczenia opłat za spełnione przez Usługodawcę do momentu skutecznego rozwiązania umowy usługi.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@estetio.pl.
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VIII. Właność intelektualna

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://estetio.pl w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. „layout”), znaki towarowe, Oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością CHAPS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ numer KRS: 0000555548, NIP: 9542754869, REGON: 361360210, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://estetio.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://estetio.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

IX. Odpowiedzialność

 1. Dane osobowe Użytkowników, wprowadzane do Serwisu, stanowią ich własność.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
 3. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkowników, wprowadzanych do Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
 5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
 7. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców będących Przedsiębiorcami:
  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
  7. za skutki związane z utratą hasła.

X. Gwarancja SLA

 1. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Usługodawcy do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez awarii.
 2. Awaria to nieprawidłowość świadczenia Usług przez Usługodawcę skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości. Awaria w rozumieniu niniejszej gwarancji SLA oznacza brak możliwości korzystania z głównych funkcji usługi, do których należy: wyświetlanie stron internetowych, obsługa DNS, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej i przetwarzanie baz danych.
 3. Gwarancja SLA obejmuje następujący zakres:
  1. Dostarczanie łącza internetowego do serwera.
  2. Dostarczanie prądu do serwera.
  3. Techniczną sprawność serwera na poziomie sprzętowym.
  4. Techniczną sprawność serwera na poziomie systemu operacyjnego.
  5. Techniczną sprawność serwera na poziomie działania usług: DNS, serwera www, bazodanowego i poczty elektronicznej.
  6. Techniczną sprawność Konta Usługobiorcy, o ile został on udostępniony, w zakresie związanym z podstawowym działaniem Usług.
 4. Gwarancja SLA nie obejmuje w szczególności wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:
  1. wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Usługobiorcy,
  2. problemów z działaniem strony wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),
  3. problemów związanych z wykorzystaniem Usług do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu.
  4. rozsyłaniem SPAM’u, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,
  5. blokadą Usług z przyczyn określonych w Regulaminie,
  6. oknami serwisowymi – które ustala się w każdy piątek i sobotę w godzinach 00:00 do 06:00 Podczas okna serwisowego Usługodawca na prawo dokonywania prac na serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością Usług. W miarę możliwości technicznych, jeśli charakter prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie, Usługodawca poinformuje o przerwach w wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny.
  7. działaniem Konta Usługobiorcy w zakresie ustawień nie związanych z głównymi funkcjami serwera.
  8. działaniem siły wyższej.
 5. Siła wyższa to zdarzenie niezależne od Usługobiorcy lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej
 6. Gwarancja SLA nie obejmuje przerwy w działaniu Usług, związanych z konserwacją systemów lub innymi planowanymi czynnościami, o których Usługodawca informuje z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.