POSTĘPOWANIE OFERTOWE

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym.
Dokumenty do pobrania:
01 zapytanie ofertowe nr 1 2017 RPOWP_formularz
01 zapytanie ofertowe nr 1 2017 RPOWP_ogólne
informacja o wynikach oceny_12017RPOWP

Tytuł projektu: „Udoskonalenie procesów oraz dywersyfikacja usług firmy ICON z Gdyni.”

nr umowy o dofinansowanie: RPPM.02.02.01-22-0178/16-00
okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.12.2018 r.

Cele i efekty projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy ICON Arkadiusz Majerski. Cel zostanie osiągnięty dzięki wdrożeniu dedykowanego systemu informatycznego. System umożliwi udoskonalenie dotychczasowych usług (projektowanie, wdrażanie, administrowanie oraz serwisowanie systemów informatycznych), wprowadzenie nowej usługi rezerwacji online oraz uporządkuje i zautomatyzuje realizowane procesy, poprawiając efektywność realizowanych działań.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie dotychczasowych i nowych produktów firmy na rynek krajowy i zagraniczny co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, przełamanie barier rozwojowych, zwiększenie potencjału firmy oraz wzrost rozpoznawalności marki.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


W roku 2013 firma ICON Arkadiusz Majerski uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Dzięki dofinansowaniu został zrealizowany projekt:  „Zautomatyzowanie przez firmę „ICON” z Gdyni serwisowania systemów informatycznych Partnerów”.

Projekt polega na usprawnieniu współpracy pomiędzy firmami w zakresie wykonywania czynności polegających na serwisowaniu systemów informatycznych. Efekt projektu przełożył się pozytywnie na sferę sprzedaży oraz komunikacji .

UMOWA O DOFINANSOWANIE NR: UDA-POIG.08.02.00-22-006/14-00

Tytuł projektu: Zautomatyzowanie przez firmę „ICON” z Gdyni serwisowania systemów informatycznych Partnerów.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UMOWY: 175 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR: 148 750,00 PLN

OKRES KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW: 01.01.2015 – 30.06.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013